Права людини в Україні: хронічні хвороби і нові виклики


Прес-конференція

Організатор прес-конференції   — Фонд «Демократичні ініціативи» 
 
      Учасники :
 

Ірина Бекешкіна — науковий керівник Фонду «Демократичні ініціативи»,

Володимир Яворський — виконавчий директор Української Гельсинської спілки з прав людини.

  

Основні питання до розгляду:

 
 • Права людини в Україні: що змінилося від 2004 року?
 • Найбільш гострі проблеми у дотриманні прав людини в Україні
 • Нова влада – нові виклики

Громадська думка і експертний аналіз про дотримання в Україні прав і свобод громадян

 • На думку населення, у громадян України реально існують такі права: об’єднуватися у будь-які політичні партії, утворювати громадські обєднання, брати участь у мітингах та демонстраціях, право на свободу слова і на свободу віросповідання, рівноправність національних меншин та рівноправність жінок і чоловіків.
 • Не існують реально, на думку населення право на гідний людини рівень життя, право обирати собі владу та чинити вплив на рішення, які приймає влада, право на справедливе судочинство, право бути захищеним від злочинності і були захищеним від сваволі влади.
 • Більшість громадян (75%) вважає, що в Україні не існує рівність усіх громадян перед законом, протилежної точки зору дотримується лише 10%. «Перевагами» перед законом користуються ті, хто має гроші (так вважають 79% населення) та ті, хто має владу (73%). Водночас у грудні 2009 року, порівнянні із травнем 2004 року істотно зменшилася кількість тих, хто вбачає можливі «переваги» перед законом у тих, хто має особисті знайомства – з 46% до 31%.
 • Серед механізмів, які дозволяють пересічним громадянам чинити вплив на владу, більш-менш дієвими населення визнає лише вибори різного рівня - вибори Президента (37%), вибори Верховної ради (29%), вибори місцевої влади (25%). Менш дієвими, на думку населення, є звернення до засобів масової інформації (16%), участь у мітингах і демонстраціях (17%), участь у страйках (11%). І зовсім не видаються населенню дієвими ті методи, які зазвичай у розвинених демократіях громадяни використовують для захисту своїх прав – участь у громадських обговореннях (7%), участь у діяльності політичних партій (8%), судові позови до органів влади (9%). Водночас у порівнянні із 2004 роком у 2009 році значно зменшилася кількість тих, хто вважає, що громадяни ніяк не можуть впливати на ухвалення рішень владою – з 40% до 26%.
 • Експерти дуже низько оцінюють ситуацію із дотриманням прав людей в Україні: середня експертна оцінка за 2009 рік – 2.20 бали (за 5-бальною шкалою).
 • Вкрай недостатнім, на думку експертів, є загалом дотримання у суспільстві законів, що стосуються захисту прав і свобод – середня експертна оцінка 1.90 бали за 5.бальною шкалою
 • Найгірше, на думку експертів, в Україні склалася ситуація із дотриманням економічних та культурних прав (середня експерта оцінка – 1.77 за 5-бальною шкалою) та з дотриманням особистих прав (на життя, на захист від катувань, від безпідставного арешту, право на рівність перед законом тощо) – 1.77 бали. Низько оцінюють експерти й стан захисту прав особливо уразливих соціальних груп (інвалідів, психічно хворих, наркозалежних та таких, що мають ВІД/СНІД, хворих на туберкульоз, позбавлених волі тощо) – 2.0 бали.
 • Дещо краще, на думку експертів, виглядає ситуація із дотриманням у суспільстві політичних прав і свобод   (свобода мирних зібрань і свобода асоціацій, право на участь в управлінні, право обирати і бути обраним), середня експертна оцінка – 2.80 бали. Щоправда, експерти зазначають, що у першій половині року стан дотримання політичних прав був кращим, проте ситуація змінилася на гірше у зв’язку із виборчою кампанією.
 
 

Динаміка громадської думки в оцінці наявності в Україні прав та свобод (2004-2009)

 

У 2004 році загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» та Центром «Соціальний моніторинг» 11-16 травня. Усього було опитано 2038 респондентів за вибіркою, що представляє доросле населення України (старше 18 років) за такими характеристиками, як стать, вік, рівень освіти, регіон та тип проживання. Похибка вибірки не перевищує 2.2%. Опитування було фінансовано Фондом «Відродження».

У 2005 році загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом “Демократичні ініціативи” та фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс” 17–29 листопада. Усього було опитано 2000 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення України віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 2.2%.

У 2007 році загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» та фірмою «Юкрейніан соціололоджі сервіс» 20-30 червня. . Усього було опитано 2010 респондентів за вибіркою, що представляє доросле населення України (старше 18 років) за такими характеристиками, як стать, вік, рівень освіти, регіон та тип проживання. Похибка вибірки не перевищує 2.2%. Опитування було фінансовано Фондом «Відродження».

У 2009 році загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» та фірмою «Юкрейніан соціололоджі сервіс» 12-24 грудня. Усього було опитано 2000 респондентів за вибіркою, що представляє доросле населення України (старше 18 років) за такими характеристиками, як стать, вік, рівень освіти, регіон та тип проживання. Похибка вибірки не перевищує 2.2%. Опитування було фінансовано Фондом «Відродження».

 

Наскільки Ви згодні, що в Україні  реально існують права і свободи громадян? (у%)

 

Права і свободи

Повністю чи переважно не згодні, що в Україні реально існують ці права 

 Повністю чи переважно згодні, що в Україні реально існують ці права 

Важко сказати, існують ці права чи ні

Права людини

2004

2007

2009

2004

2007

2009

2004

2007

2009

Право на гідний людини рівень життя

74

71

74

11

20

14

15

8

12

Право обирати собі владу

50

47

44

29

44

39

21

9

17

Право чинити вплив на рішення, що приймає влада

67

69

66

12

19

15

21

11

19

Право об’єднуватися у будь-які політичні партії

17

16

12

55

66

65

28

18

23

Право утворювати громадські  об’єднання 

15

14

10

57

66

64

28

19

26

Рівноправність  національних меншин

19

27

20

49

50

52

32

22

29

Рівноправність жінок  і чоловіків

20

24

17

58

61

63

22

14

20

Право на  свободу віросповідання

9

8

6

80

80

82

11

12

11

Право на свободу слова

24

24

16

52

64

64

24

13

20

Право на справедливе судочинство

53

50

66

17

30

17

30

20

17

Право брати  участь у мітингах, демонстраціях протесту

15

15

11

59

73

66

26

13

21

Право бути захищеним від злочинності

63

63

67

17

24

18

20

13

15

Право бути захищеним від свавілля  представників влади

62

66

71

13

20

13

25

14

16

 

Чи   iснує   реальна   рiвнiсть   громадян   перед   законом?

 

 

2004

2007

2009

нi, зовсiм не iснує

45

48

51

в основному, не iснує

31

36

34

в основному, iснує

15

9

9

повнiстю iснує

3

1

1

важко сказати

6

7

5

 

 

Якщо   ви   вважаєте,   що   рiвностi   перед   законом   не   iснує,   то   хто   користується   "перевагами"?

 

2004

2007

2009

тi, хто має грошi

82

76

79

тi, хто має владу

77

69

73

тi, хто має певнi знайомства

46

28

31

люди певних нацiональностей

4

5

4

люди, що пiдтримують певнi полiтичнi сили

15

8

7

насправдi в Українi усi рiвнi перед законом

3

2

1

важко сказати

4

5

5

 

 

Чи   iснують   конкретнi   механiзми,   якi   дозволяють   пересiчним   громадянам   України   чинити   вплив   на   ухвалення   певних   державних   рiшень

Механізми впливу

2004

2005

2007

2009

вибори Президента

31

40

32

37

вибори Верховної Ради

26

31

28

29

вибори мiсцевої влади

28

28

17

25

участь у дiяльностi полiтичних партiй

12

8

5

6

участь у громадських обговореннях

9

8

5

7

звернення до засобiв масової iнформацiї

16

12

8

16

звернення до депутата

19

9

6

8

участь у дiяльностi громадських органiзацiй

11

9

8

7

участь у мiтингах, демонстрацiях

23

29

21

17

участь у страйках

19

20

14

15

збiр пiдписiв, пiдписання петицiй

17

13

7

11

судовi позови до органiв влади

9

7

6

9

Iнше

0

1

0

1

насправдi громадяни нiяк не можуть вплинути на ухвалення рiшень у державi

40

24

28

26

важко сказати

9

8

11

12